Privacybeleid en patiëntgegevens

Tandartspraktijk Ridder respecteert de privacy van haar patiënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Wijzigingen in de privacyverklaring worden gepubliceerd op tandartspraktijkridder.nl. Raadpleeg deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Tandartspraktijkridder.nl, gevestigd te Hildebrandlaan 5, 4904 HA Oosterhout.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en medische worden verzameld door Tandartspraktijkridder.nl. De beheerder verwerkt uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  – Naam
  – Adresgegevens
  – E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  – Geboortedatum/leeftijd
  – Gegevens betreffende uw gezondheid (historie, behandelingen, röntgenfoto’s etc)
  – Afspraakgegevens
  – Betalingsgegevens
  – Gegevens van zorgverzekeraar(s) en eventuele zorgverlener(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een betere dienstverlening naar u toe. En om u indien nodig te kunnen informeren over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. U gaat met de opslag akkoord, wanneer uw uw mondverzorging in de praktijk van Tandartspraktijkridder.nl laat verzorgen.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tandartspraktijkridder.nl. Ook als u vindt dat de gegevens van u die opgeslagen zijn niet correct zijn, kunt u schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@tandartspraktijkridder.nl.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaat Tandartspraktijkridder.nl bij een verzoek van het verwijderen van uw gegevens, deze op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Artikel 9 – Verwijzingen naar websites van derden

U kunt op deze website verwijzingen naar websites van derden tegenkomen. Wanneer u deze websites bezoekt, zijn de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze partijen van toepassing. Voordat u gebruik maakt van websites van derden kunt u de privacyverklaring van de desbetreffende website lezen.

Artikel 10 – Gebruik van cookies

Op de website van Tandartspraktijkridder.nl worden cookies gebruikt. Meer informatie over welke soorten cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden vindt u in ons cookiebeleid.

Artikel 11 – Minderjarigen

Personen onder de 18 jaar oud vallen onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij het gebruik van de website en de diensten die er worden aangeboden.

Artikel 12- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Tandartspratijkridder.nl tav data verantwoordelijke Badrea Ridder, info@tandartspraktijkridder.nl, 0162 – 455 231.

Direct een afspraak maken?